De navolgende voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Tribi Holiday Rental B.V., gevestigd te Curaçao, verder te noemen: THR, en de op het huurcontract genoemde huurder.

1. Huurder is gehouden de auto te retourneren op de op het huurcontract vermelde retourdatum en retourplaats in de staat waarin deze is ontvangen (met uitzondering van de gevolgen van normale slijtage) met alle bij de auto verstrekte accessoires, gereedschappen (voor zover verstrekt), (kenteken)papieren, overige documenten en de sleutels. Indien na van THR verkregen toestemming de auto elders wordt ingeleverd, duurt de aansprakelijkheid van huurder voor schade aan de auto of vermissing daarvan, voor de kosten van parkeren en voor de kosten genoemd in art. 4 van deze voorwaarden, voort totdat THR de auto in ontvangst heeft genomen en heeft geïnspecteerd. Indien huurder de auto na het einde van de huurovereenkomst niet op de overeengekomen plaats afgeeft, duurt de verplichting tot betaling van huur onverminderd voort, en is huurder daarenboven een toeslag van € 75,00 per dag verschuldigd. Voorts vervallen in dat geval alle contractuele beperkingen van aansprakelijkheid van huurder. Het hier bepaalde is ook van toepassing als de auto niet door huurder wordt afgegeven in verband met justitiële en/of andere gerechtelijke inbeslagneming en THR van een dergelijke inbeslagneming geen verwijt kan worden gemaakt. De data die zijn vastgelegd bij de definitieve reservering (nadat de verhuurder de (aan)betaling heeft ontvangen) zijn bindend. De huurder verplicht zich het afgesproken aantal huurdagen te betalen, ook al wordt de auto later opgehaald of eerder ingeleverd.

2. Het is huurder niet toegestaan de auto te (laten) gebruiken:
A. voor een met de wet strijdig doel;
B. voor het geven van onderricht;
C. voor het aanduwen of trekken van enig voertuig of aanhangwagen;
D. voor het vervoer van personen en/of goederen in strijd met enige wettelijke bepaling van het land Curaçao;
E. voor het deelnemen aan autoraces, rally’s of andere sportritten c.q. puzzelritten;
F. door een bestuurder die niet over de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beschikt die voor het besturen van het voertuig vereist is. Het ontbreken van die gesteldheid wordt in ieder geval verondersteld indien de bestuurder stoffen heeft gebruikt die zijn rijvaardigheid kunnen beïnvloeden;
G. door een bestuurder die niet beschikt over een geldig rijbewijs;
H. door een bestuurder die niet als huurder of als bestuurder op het huurcontract genoemd is. Schade die aan motor en/of carrosserie (of de gehele auto) ontstaan door het rijden op onverhard terrein, door diepe plassen water, te hard door gaten in de weg of door diefstal vanwege het parkeren op verlaten delen van het eiland is ook volledig voor rekening van de huurder.

3. Huurder is aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en alle anderen die het voertuig gebruiken of er feitelijk over beschikken. Dit geldt ook indien dit handelen resp. nalaten niet de instemming van huurder had.

4. Huurder dient zorgvuldig met de auto om te gaan. Huurder is aansprakelijk voor alle kosten, opgelegde boetes vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten en verdere (financiële) gevolgen van overtreding van de wegenverkeerswet en overige wetgeving met de auto, vermeerderd met een bijdrage in de administratiekosten.
4a. Alle auto’s zijn All Risk verzekerd. De All Risk verzekering dekt alle schades aan de huurauto minus het eigen risico mits er is gehouden aan de wegenverkeerswet en overige wetgevingen, je geen alcohol of verdovende middelen hebt gebruikt en je je normaal in het verkeer hebt gedragen, je geen aanleiding hebt gegeven voor inbraak door spullen in de auto te laten of door het stuurslot niet te gebruiken. De auto dient bestuurd te worden conform de hier te lande geldende regels. Bij overtreding hiervan zijn alle kosten voor rekening van de huurder.
4b. Bij verlies, diefstal of waterschade van/aan de autosleutels zullen de dan voor die auto (lees merk en type) geldende kosten worden verrekend met de borg/eigen risico. Mocht deze niet toereikend zijn dan zal het restant contant voldaan moeten worden. THR zal zorgdragen voor nieuwe autosleutels.
4c. THR is niet verantwoordelijk voor de voorwerpen of bezittingen die in de auto zijn achtergelaten. Eventuele kleine beschadigingen/glasschade en het verlies van de verhuurdagen door reparatie, worden verrekend met de borg/eigen risico.
4d. De huurder is volledig aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door het negeren van waarschuwingslampjes en (temperatuur) meters op het dashboard.
4e. De auto’s zijn verzekerd voor gebruik op de openbare weg. Schade en vervuiling opgelopen door Off-Road gebruik van het voertuig, vallen te allen tijde en volledig, ten laste van de huurder en zal ten minste de volledige borg ingehouden worden. Wanneer uit onderzoek blijkt dat de schade hoger is dan de voldane borgstelling, zal navordering plaatsvinden. Terreinen/wegen zoals de weg naar Cas Abou, Shete Boka, San Juan, weg naar Kokomo (binnendoor vanaf Kunuku Aqua resort) e.d. mogen worden betreden mits men de snelheid aanpast. Dit zal inhouden dat op de meeste wegen niet harder dan 10 KM/U mag worden gereden. Schade aan motor en carrosserie door (hard)rijden op onverhard terrein is volledig voor rekening van de huurder.
4f. De huurder vrijwaart THR voor alle aansprakelijkheid wegens schade en/of letsel toegebracht aan de door het gehuurde vervoerde goederen en/of personen. Tevens komen kosten betrekking hebbende op schade en/of letsel aan tegenpartij toegebracht die de verzekerde som van Nafl.150.000,- te boven gaan, voor rekening van de huurder.
4g. Het is de huurder niet toegestaan de huurauto voor andere dan particuliere doeleinden te gebruiken; de auto te besturen indien hij/zij in zodanige mate van ongeschiktheid verkeert dat het besturen van motorrijtuigen hem/haar zulks door de wet verboden is. Schade opgelopen door rijden onder invloed van alcohol en/of drugs komt geheel voor rekening van de huurder.
4h. Het is verboden om te roken in de auto. Bij constatering hiervan tijdens of na de verhuur periode zal de auto worden gereinigd op kosten van de huurder en dit zal van de borg/eigen risico worden ingehouden. Kosten kunnen oplopen tot €150,-.

5. Huurder dient de auto bij niet-gebruik daarvan behoorlijk af te sluiten. Voorts dient de huurder er te allen tijde op toe te zien dat de bandenspanning correct is. Huurder is volledig verantwoordelijk voor het tanken van voor de auto geschikte brandstof. Kosten van eventueel onderhoud zijn voor rekening van THR, indien zijdens THR toestemming aan huurder voor onderhoud is verstrekt. Huurder is gerechtigd dringend onderhoud, waarbij redelijkerwijs de voorafgaande toestemming van THR niet kan worden afgewacht, te doen verrichten voor rekening van THR, tot een maximum van € 150,-. Eventuele onderhoudskosten worden slechts door THR vergoed indien door huurder gespecificeerde rekeningen en bewijs van betaling aan THR kan worden overgelegd.

6. Ingeval van verlies en/of schade c.q. optredend gebrek aan de auto en/of inbeslagneming door justitiële autoriteiten c.q. civielrechtelijke inbeslagneming, is huurder verplicht THR hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Indien enige schade of gebrek bij verder gebruik van de auto het risico met zich meebrengt dat de schade c.q. het gebrek verergert c.q. verder gebruik kan leiden tot vermindering van de veiligheid op de weg, is het huurder verboden de auto te gebruiken totdat herstel (na toestemming van THR) heeft plaatsgevonden.

7. Mede in verband met de verzekeringspolis is huurder verplicht: a. De auto op de plaats van het ongeluk te laten staan. THR zo spoedig mogelijk van ieder ongeval op de hoogte te stellen; b. onmiddellijk Curaçao Road Service en/of politie te waarschuwen; c. het schadeformulier terstond in te vullen alsmede alle gegevens te verzamelen van de bij het ongeval betrokken personen en voertuigen, alsmede de gegevens te noteren van eventuele getuigen; d. zich te onthouden van erkenning van schuld, in welke vorm ook; e. de auto slechts achter te laten nadat de auto op adequate wijze is veiliggesteld tegen ongeval, diefstal en inbraak; f. THR alsmede de verzekeringsmaatschappij de verzochte medewerking te verlenen tot verweer met betrekking tot eventuele aanspraken van derden. Indien de in dit artikel omschreven verplichtingen niet worden opgevolgd zal de huurder, naast mogelijk schadevergoeding, een vergoeding voor extra administratiekosten verschuldigd zijn.

8. Huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van beschadiging of vermissing van de auto ontstaan of veroorzaakt, op elke wijze dan ook, tussen het moment van afgifte van de auto aan de huurder of bestuurder en het moment van terug verkrijging door THR. Per schadegeval is dit beperkt tot het daarvoor geldende eigen risico TENZIJ blijkt dat schade is ontstaan door roekeloos rijgedrag (denk hierbij aan het racen op de Hato vlakte, schade aan onderstel door hard door kuilen te rijden enz.)

9. Indien de kilometerteller defect raakt, dient huurder THR daarvan in kennis te stellen.

10. Huurder is gehouden voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor eventueel benodigde vergunningen, toestemmingen en verklaringen om goederen in de auto te vervoeren.

11. THR is slechts gehouden gebreken te verhelpen indien zij bij het aangaan van de huurovereenkomst deze gebreken kende of behoorde te kennen, dit redelijkerwijze mogelijk is en geen uitgaven vereist die in de gegeven omstandigheden niet van haar zijn te vergen. In andere gevallen van gebrekkigheid kan THR de huurovereenkomst ontbinden. Huurder heeft in geval van gebreken slechts recht op vermindering van de huurprijs indien THR dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen. In geval van een gebrek heeft huurder slechts recht op vergoeding van de daardoor geleden schade, indien THR dit gebrek bij het aangaan van de huurovereenkomst kende of behoorde te kennen. Alleen een gebrek in technische zin aan de auto zelf kan tussen THR en huurder als een gebrek gelden.

12. Huurder is verplicht, zonder dat compensatie met een tegenvordering is toegestaan, op eerste verzoek van THR onmiddellijk de volgende bedragen te voldoen: a. de vergoeding voor de tijdsduur van de huur, waarbij een huur dag gelijk staat aan 24 uur, de eventuele verzekeringen en toeslagen. b. de kosten van brandstof en evt. tanktoeslag voor het aanvullen van de brandstof, indien de brandstoftank van de auto met minder inhoud dan aan huurder is verstrekt, wordt teruggebracht. c. alle overige uit deze huurovereenkomst en uit de wet voortvloeiende kosten/vergoedingen.

13. THR is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schade en renten. Indien blijkt dat huurder tijdens de huurperiode een van zijn verplichtingen niet, niet geheel, niet tijdig, dan wel niet behoorlijk nakomt; bij overlijden, onder curatele stelling, aanvraag van surseance van betaling of faillissement van de huurder; bij vestiging in het buitenland van huurder; bij vordering van overheidswege van de auto, dan wel bij beslag op de auto, of indien zich tussentijds omstandigheden voordoen waarmee THR bij aanvang van de huur niet op de hoogte was, welke van dien aard zijn dat, ware THR hiervan op de hoogte geweest, zij de huurovereenkomst niet was aangegaan. Huurder machtigt bij deze THR of door THR aangewezen personen te controleren waar het voertuig zich bevindt dan wel zich weer in het bezit van het voertuig te stellen. In het geval dat de auto door THR is teruggenomen, behoudt THR alle rechten om de te zake gemaakte kosten of door de verbreking van de overeenkomst geleden schade op de huurder te verhalen.

14. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van ondergeschikten van THR, is aansprakelijkheid van THR voor andere tekortkomingen dan omschreven in artikel 12, beperkt tot het bedrag aan huur dat huurder bij juiste nakoming van THR zou dienen te betalen.

15. Slechts met schriftelijke toestemming van THR kan van de bepalingen van deze overeenkomst worden afgeweken.

16. Ingeval 1 of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig mocht(en) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

17. a. THR bewaart en gebruikt persoonsgegevens van de huurder voor de uitvoering van de overeenkomst. b. Huurder kan met redelijke tussenpozen verzoeken om toezending van de gegevens zoals THR die geregistreerd heeft of om daarin inzage te mogen nemen. Huurder kan THR verzoeken om aanvulling, wijziging of verwijdering van bepaalde gegevens. THR zal overeenkomstig de wettelijke vereisten op een dergelijk verzoek reageren

18. Ingeval van verlenging van de huurovereenkomst blijven alle voorwaarden van de overeenkomst van kracht, tenzij schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen

19. Tenzij huurder kennis heeft gegeven van wijziging van zijn woonplaats, wordt huurder geacht domicilie te hebben gekozen aan het adres dat door huurder bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld.

20. Huurder is verplicht tot het ongedaan maken van door of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het voertuig; huurder kan te zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

21. Het is huurder verboden de auto aan een ander dan de op het huurcontract genoemde bestuurder ter beschikking te stellen.

22. Lekke banden of schade aan banden komen in alle gevallen direct voor rekening van de huurder aangezien dit direct afhankelijk is van het rijgedrag van de bestuurder. Dit valt niet onder de all risk verzekering.

23. Annulering kan worden gedaan tot 1 maand voor de vastgestelde verhuurdatum. De aanbetaling zal in bijna alle gevallen worden teruggestort mits de reden gegrond is. Is de annulering binnen die maand dan zal er overleg met- c.q. een voorstel aan de huurder worden gedaan. De aanbetaling is dan voor THR om enige dagen te kunnen compenseren.

23a. Mocht bij lange verhuur zonder gegronde reden de huurauto eerder ingeleverd worden dan de afgesproken retour datum, dan wordt de borg ingehouden.

24. Betalingsvoorwaarden: Wij vragen een eigen risico/borg van €250,- / €350,- (afhankelijk van de auto en leeftijd van de bestuurder). Mocht het eigen risico/borg bij ontvangst auto nog niet zijn voldaan, dan dient deze cash betaald te worden. We accepteren Euro’s, US dollars en Antilliaanse guldens voor de cash betalingen.

25. Diefstal of inbraak: De huurder is verplicht direct melding te maken bij THR als het voertuig gestolen is of als er is ingebroken. Bij diefstal en inbraak (mits er schade is) is de huurder zijn eigen risico kwijt. Als blijkt dat er aanleiding is gegeven voor inbraak in het voertuig, spullen in de auto laten liggen, stuurslot niet gebruikt etc. dan is de huurder verantwoordelijk voor alle schade c.q. kosten.

26. Indien de huurder zich niet aan bovenstaande voorwaarden houdt, zijn alle consequenties voor rekening van de huurder, indien huurder contractbreuk pleegt, heeft THR het recht de auto onmiddellijk in beslag te nemen zonder restitutie van de vooruitbetaalde huur. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, ligt de beslissingsbevoegdheid bij THR.

27. THR mag de algemene voorwaarden altijd tussentijds veranderen/aanpassen zonder dit te melden.